Ze względu na indywidualny charakter czynności notarialnych, nie ma możliwości wskazania „z góry” dokumentów niezbędnych do dokonania każdej z nich.

Poniżej przedstawione zostały te najbardziej podstawowe, jednakże zawsze należy skontaktować się z notariuszem lub pracownikami kancelarii,
w celu ustalenia zakresu czynności oraz rodzaju wymaganych dokumentów.

Zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (np. sprzedaż, darowizna, zamiana):


 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela (np. akt notarialny, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia);
 • nr księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • wypis z rejestru budynków;
 • wypis z rejestru lokali;
 • zaświadczenie od administratora o braku/zaległościach w opłatach eksploatacyjnych;
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych.

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (np. sprzedaż, darowizna, zamiana):


 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela (np. przydział, akt notarialny, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia);
 • nr księgi wieczystej (jeśli została założona);
 • zaświadczenie ze Spółdzielni, że zbywcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będące przedmiotem umowy;
 • zaświadczenie ze Spółdzielni o braku/zaległościach w opłatach eksploatacyjnych;
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych.

Zbycie nieruchomości gruntowej (np. sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności):


 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela (np. akt notarialny, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia);
 • nr księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • wypis z rejestru budynków;
 • wyrys z mapy ewidencyjnej;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Akt poświadczenia dziedziczenia:


 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców;
 • dokument potwierdzający nr PESEL osoby zmarłej;
 • nr ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej.

Umowa majątkowa małżeńska: odpis skrócony aktu małżeństwa.


 • Przy zbywaniu przedmiotów nabytych tytułem dziedziczenia, zapisu, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku,
  bądź darowizny dokonanej przed 2007 rokiem, należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzające, że obowiązek podatkowy
  w zakresie podatku od spadków i darowizn został uregulowany.
 • Przy każdej czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących w niej udział (dowód osobisty, paszport) oraz dane występujących osób prawnych (odpis z KRS).
 • W przypadku działania przez pełnomocników, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa.