Notariusz oprócz taksy notarialnej pobiera także podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe.

Wysokość taksy, ewentualnych podatków i opłat sądowych uzależniona jest od rodzaju dokonywanej czynności oraz dodatkowych elementów , takich jak ilość i rodzaje wpisów w księdze wieczystej, ilość wypisów, itp.

Aby ustalić dokładną wysokość całości kosztów należy każdorazowo skontaktować się z notariuszem w celu omówienia sprawy i sprawdzenia dokumentów.